hosting gràcies a

Benvingut!

Entra com usuari registrat per accedir a tot el contingut

AVÍS LEGALI. Informació general

La FUNDACIÓ MONTBLANC PER LA PROMOCIÓ DE LA DONA, (des d'ara FUNDACIÓ MONTBLANC) és una fundació privada subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya, amb domicili a 08021 Barcelona, carrer Muntaner 341 planta 3 i amb NIF número G-61.677.662. Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1.186.
La FUNDACIÓ MONTBLANC està inscrita en el Registre de Grups d'Interès de la Generalitat de Catalunya amb el número 2.081.
El present Avís Legal ha estat elaborat amb respecte i compliment de les disposicions recollides en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i en la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.
El present Avís Legal regula l'ús i utilització del Portal, al qual s'accedeix a través de l'adreça d'Internet https://fundaciomontblanc.org.
L'esmentada pàgina web ha estat dissenyada per donar a conèixer la informació, activitats i serveis oferts per FUNDACIÓ MONTBLANC.

La utilització del Portal atribueix la condició d'usuari (en endavant, l'Usuari) i implica l'acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal, havent de llegir l'Usuari atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Portal, ja que les seves condicions d'ús poden patir modificacions.

L'accés al Portal és lliure i gratuït excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat pels usuaris.
La durada del present acord té un caràcter limitat a la utilització de Portal, en conseqüència, el contracte finalitzarà en el moment en què els usuaris es desconnectin del Portal.


II. Utilització del portal

L'Usuari ha de fer un ús correcte del Portal de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal, havent de respondre dels danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.
En cas que l'Usuari vulgui col·laborar o contactar amb la FUNDACIÓ MONTBLANC a través del web, haurà de completar les dades que se li requereixin en el formulari de recollida de dades. Els camps són d'obligat compliment perquè la col·laboració sigui vàlida i, el seu ús es troba sotmès a la política de privacitat.
La informació que faciliti l'Usuari a través dels diversos formularis de contacte de la web haurà de ser veraç, l'Usuari garanteix l'autenticitat de totes les dades que comuniqui i s'obliga a mantenir la informació facilitada a FUNDACIÓ MONTBLANC perfectament actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la situació real de l'Usuari, sent l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a FUNDACIÓ MONTBLANC o a tercers per la informació que faciliti.


III. Enllaços

En cas que s'introdueixi per un usuari d'internet un enllaç des de la seva pròpia pàgina web al Portal, l'enllaç únicament es vincularà amb la pàgina principal del Portal, però no podrà reproduir-la de cap manera, i, en cas que es visualitzin els continguts del Portal amb continguts que li siguin aliens, aquests continguts no podran induir a error, confusió o engany en els usuaris sobre la procedència dels continguts del Portal, ni suposar un acte de comparació o imitació deslleial o un aprofitament de la reputació de FUNDACIÓ MONTBLANC.
No es realitzarà des de la pàgina que introdueix l'enllaç cap tipus de manifestació falsa o inexacta sobre FUNDACIÓ MONTBLANC seus patrons, empleats o col·laboradors, ni s'indicarà en aquesta pàgina que tenen el consentiment de FUNDACIÓ MONTBLANC per a la inserció de l'enllaç, o que FUNDACIÓ MONTBLANC té alguna relació o col·laboració amb aquesta pàgina.
Excepte en els casos permesos per la llei o expressament autoritzats per FUNDACIÓ MONTBLANC, sempre que es permeti un enllaç directe amb el Portal, queda prohibida la utilització de qualsevol marca o qualsevol altre signe distintiu de FUNDACIÓ MONTBLANC, dins de la pàgina on es trobi el enllaç.
La pàgina que estableixi l'enllaç haurà de complir amb la llei i no disposar o enllaçar amb continguts il·lícits o contraris a la moral i als bons costums.
Per la seva banda, el mateix Portal pot incloure dispositius tècnics d'enllaç que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet, actuant FUNDACIÓ MONTBLANC com a prestador de serveis d'intermediació de conformitat amb l'article 17 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, de manera que només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en el cas que havent tingut coneixement efectiu, en la forma prevista per la Llei de serveis de la Societat de la Informació, de la il · licitud no hagi desactivat l'enllaç.
L'existència de llocs enllaçats no suposa que hi hagi acords amb ser responsables o titulars, i FUNDACIÓ MONTBLANC no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts d'aquests llocs, ja que els desconeix. En qualsevol cas, si l'usuari tingués coneixement que els llocs enllaçats remeten a pàgines els continguts o serveis són il·lícits o contraris a la moral ha de posar en coneixement de FUNDACIÓ MONTBLANC.IV. Propietat intel·lectual i industrial

FUNDACIÓ MONTBLANC es reserva tots els drets sobre les marques, noms comercials o altres signes distintius, les patents, i la propietat intel·lectual, pel que fa al contingut d'aquest Portal d'Internet.
En particular, els continguts que apareixen o puguin aparèixer al Portal (textos, fotografies, imatges, icones, links, etc.) són titularitat de FUNDACIÓ MONTBLANC o de tercers que han autoritzat expressament a FUNDACIÓ MONTBLANC per incloure'ls al Portal. En cap cas s'entendrà que FUNDACIÓ MONTBLANC concedeix a l'Usuari llicència o que hi renuncia, transmet, o cedeix totalment o parcialment els seus drets sobre aquests continguts, ni que confereix cap dret de transformació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts.
De la mateixa manera, les marques, noms comercials i altres signes distintius exposats en aquest Portal són propietat dels seus respectius titulars. L'Usuari accepta que l'accés a aquest servei d'Internet no s'ha d'entendre com la concessió tàcita, en virtut de la doctrina dels propis actes o per un altre mecanisme, de cap llicència o dret d'ús de cap marca, nom comercial o qualsevol altre signe distintiu que figuri en aquest Portal, sense el consentiment previ per escrit de FUNDACIÓ MONTBLANC o dels seus respectius titulars.V. Responsabilitat

FUNDACIÓ MONTBLANC no està obligat a comprovar la veracitat, exactitud i actualitat de la informació subministrada a través de la seva pàgina web. FUNDACIÓ MONTBLANC no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al Portal, ni dels danys i perjudicis produïts a l'Usuari amb motiu d'actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda al Portal, ja que els continguts de aquesta pàgina són de caràcter general i no constitueixen, la prestació de serveis professionals de cap mena, per la qual cosa aquesta informació resulta insuficient per a la presa de decisions professionals o empresarials per part de l'Usuari.
L'accés al Portal no implica l'obligació per part de FUNDACIÓ MONTBLANC de controlar l'absència de virus o qualsevol altre element informàtic nociu, corresponent a l'Usuari la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius, per la qual cosa FUNDACIÓ MONTBLANC no es responsabilitza dels danys produïts als equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.
FUNDACIÓ MONTBLANC no es responsabilitza dels danys o perjudicis produïts a l'Usuari que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la seva prestació o amb caràcter previ o posterior.


VI. Condicions d'inscripció

Les condicions d‟inscripció regulen les inscripcions de les colònies que organitza Fundació Montblanc. La inscripció per part del client suposa l'adhesió a les condicions d'inscripció publicades a la nostra web i també visibles en el moment de fer la inscripció. Per això, és convenient que el client llegeixi les condicions abans de fer la inscripció.
1. Àmbit del contracte: Les condicions d'inscripció s'apliquen als serveis per l'assistència a les colònies de Setmana Santa i estiu, aquesta inscripció es fa a través de la nostra plataforma d'inscripcions exclusivament i està dirigida a l'ús de persones de més de 18 anys i amb la capacitat jurídica necessària per contractar, entendre i acceptar les condicions dinscripció.
2. Pagament: El pagament de la reserva es realitza en iniciar la inscripció i és indispensable per assegurar la plaça a alguna de les nostres colònies. El pagament final es farà a la data indicada a la nostra web.
L'elecció del mitjà de pagament es fa durant la inscripció.
Els mitjans admesos són: Transferència bancària o passarel·la de pagament.
Els proveïdors o emissors de mitjans de pagament poden adoptar mesures antifrau que rebutgin certes operacions d'alguna manera. Fundació Montblanc no es responsabilitza de l‟aplicació d‟aquestes mesures de seguretat.

3. Seguretat: Les dades de la targeta bancària utilitzada per al procés de pagament en línia, no semmagatzema en cap base de dades. Fundació Montblanc utilitza una passarel·la de pagaments segura proporcionada per l'entitat bancària, que garanteix la integritat de les comunicacions a partir de mitjans segurs (SSL, URSL segures, etc.). Els tipus de targeta permesos són VISA I MASTERCARD. Les comissions del seu ús són a càrrec de l'emissor.
4. Sobre l'anul·lació d'inscripció i reemborsament:
Si un participant vol cancel·lar la seva inscripció, ho haurà de comunicar per e-mail a Fundació Montblanc.
En cas d'anul·lació, dins dels 14 dies naturals des de la data de la seva inscripció, se'n tornarà l'import complet (Art. 71 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei general per a la Defensa dels consumidors i usuaris).
Transcorreguts els 14 dies naturals, no es tornarà la quantitat abonada per a la reserva.
Quan s'hagi pagat l'import total de l'activitat i sempre que les causes d'anul·lació siguin:
• Malaltia sobrevinguda (física o psicològica) que fa preveure que no estarà en condicions a l'hora d'iniciar-se la colònia. Cal presentar la documentació oficial acreditada.
• Programació doperació quirúrgica o prova mèdica. Cal presentar documentació oficial acreditada.
• Mort dels pares, tutors legals o germans/es del participant. En aquests supòsits s'han d'aportar els documents que justifiquin de manera suficient la causa d'anul·lació.
Es tornarà l'import total, excepte els 30 euros de despeses de gestió.
Si l'anul·lació es produeix per a altres causes que no consten en aquest apartat, no se'n tornarà cap import.
Si durant la colònia i per causa de malaltia, hagués d'abandonar-la, se'n tornarà l'import total, excepte la reserva. Sempre que no hagi superat, almenys, el 50% de la colònia.
En cas dabandonament de lactivitat per voluntat pròpia no procedirà cap reemborsament.
Fundació Montblanc tindrà fins a 3 mesos des de la data d'anul·lació de la inscripció per tornar l'import corresponent
5. Modificació: Fundació Montblanc podrà modificar les condicions d'inscripció notificant-ho a través de la nostra pàgina web.


VII. Legislació


Aquest Avís Legal es regeix a tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola i qualsevol controvèrsia que es derivi d'aquest avís legal serà resolta pels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

 

Muntaner 341, Planta 3 - 08021, Barcelona

Avís legal, Política de cookies i Protecció de dades.